Оголошення ММЗ на збори 22.05.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

 (код ЄДРПОУ: 00255289)

Місцезнаходження: вул..Леніна, 122, м.Монастирище, Черкаська обл., Україна,19100
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 травня 2015 року о 10:00 годині за адресою: вул..Леніна, 122, м.Монастирище, Черкаська обл., Україна,19100 адмінбудівля товариства, зал засідань.

 Порядок денний:

1. Визначення порядку проведення загальних зборів Товариства. Обрання голови зборів і секретаря зборів. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товаристваза 2014 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

4. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядок покриття збитків)Товариства за 2014 рік.

7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Товариства.

8. Про припинення діяльності дочірніх підприємств “Житлокомунгосп” та “Теплокомуненерго” ПАТ “Монастирищенський машзавод”.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

41537

39574

Основні засоби

15827

16128

в т.ч. інвестиційна нерухомість

1018

1064

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

7253

6175

Сумарна дебіторська заборгованість

5509

4184

Грошові кошти та їх еквіваленти

5715

9383

Нерозподілений прибуток

22387

21912

Власний капітал

22966

22491

Статутний капітал

579

579

Довгострокові зобов'язання

569

631

Поточні зобов'язання

18002

16452

Чистий прибуток (збиток)

475

(830)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2315424

2315424

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

241

233

 Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 22 травня 2015 року з 09-00 до 09-50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину 18 квітня 2015 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Україна Черкаська область м. Монастирище, вул.. Леніна, 122 у робочі дні з 08:00 години до 17:00 години в приймальні голови правління. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Домачук Володимир Анатолійович. Телефон для довідок: (067)236-59-42.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Правління

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 22 травня 2015 року з 09-00 до 09-50 години за місцем проведення зборів.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину 18 квітня 2015 року.

 Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

            Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Україна Черкаська область м. Монастирище, вул.. Леніна, 122 у робочі дні з 08:00 години до 17:00 години в приймальні голови правління. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Домачук Володимир Анатолійович. Телефон для довідок: (067)236-59-42.

             Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

 

                                                                                                                                         Правління

Вложения:
Скачать этот файл (Ogoloshennya_MMZ_na_zbori_22052015.pdf)Завантажити оголошення[ ]150 kB