Оголошення ММЗ на збори 30.04.2014

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ: 00255289)

Місцезнаходження: вул..Леніна, 122, м.Монастирище, Черкаська обл., Україна, 19100
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  30 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою: вул..Леніна, 122, м.Монастирище, Черкаська обл., Україна,19100  адмінбудівля товариства,  зал засідань
Порядок денний:
1. Визначення порядку проведення загальних зборів Товариства. Обрання голови зборів і секретаря зборів. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товаристваза 2013 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (порядок покриття збитків)Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та визначення уповноважених осіб на підписання таких правочинів.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

tablica

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 30 квітня 2014 року з 09-00 до 09-50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину 24 квітня 2014 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Україна Черкаська область м. Монастирище, вул.. Леніна, 122 у робочі дні з 08:00 години до 17:00 години в приймальні голови правління. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Домачук Володимир Анатолійович. Телефон для довідок: (067)236-59-42.

Найменування показника

Період

2013 рік

2012 рік

Усього активів

39574

40958

Основні засоби з інвестиційною нерухомістю

16128

16094

в т.ч. інвестиціїна нерухомість

1064

1110

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

6175

7136

Сумарна дебіторська заборгованість за товари

4184

8444

Грошові кошти та їх еквіваленти

9383

5528

Нерозподілений прибуток

21912

22742

Власний капітал

22491

23321

Статутний капітал

579

579

Довгострокові зобов'язання

631

697

Поточні зобов'язання

16452

16940

Чистий прибуток (збиток)

(830)

1277

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2315424

2315424

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

233

228